Ketakutan Iblis Kepada Orang-orang Berilmu

Ketakutan Iblis Kepada Orang-orang Berilmu

Diriwayatkan bahwa seseorang ahli ibadahdari kalangan Bani Israil beribadah kepada AllahSubhanahu wa Taaladi biaranya yang terletak di atas gunung. Pada suatu hari sebagaimana bisa dia keluar dari tempat ibadahnya untuk berkeliling merenungkan kekuasaan AllahSubhanahu wa Taaladi sekitar tempat ibadahnya.

Di sela-sela dia berkeliling ini, dia melihat di jalan sesosok manusia yang menebarkan bau tidak sedap darinya. Ahli ibadah itu berpaling menuju ke tempat lain, sehingga dia terlindungi dari tercium bau ini. Ketika itu setan menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki shalih yang memberi nasihat. Setan berkata kepadanya, "Sungguh amal-amal kebaikanmu telah menguap (sirna), dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi AllahSubhanahu wa Taala."

Lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena engkau enggan mencium bau anak cucu Adam semisal kamu." Ketika wajah si ahli ibadah terlihat sedih, setan pun pura-pura merasa kasihan dan memberinya nasihat, "Jika engkau ingin agar AllahSubhanahu wa Taalamengampuni kesalahanmu, saya akan memberi nasihat kepadamu agar engkau mencari tikus gunung, lalu engkau gantungkan tikus itu di lehermu seraya beribadah kepada AllahSubhanahu wa Taalasepanjang hidupmu.

Si ahli ibadah yang bodoh ini pun melaksanakan nasihat setan yang sengaja mencari kesempatan ini. Selanjutnya, si ahli ibadah memburu tikus gunung. Dia pun terus-menerus beribadah dengan membawa najis dari enam puluh tahun sampai dia meninggal dunia (semua ibadahnya pun tidak sah).

Terdapat riwayat bahwa Nabishallallahu alaihi wa sallambersabda mengomentari kisah tersebut, "Suatu masalah ilmiah atau majelis ilmu- lebih baik daripada beribadah enam puluh tahun."

Diriwayatkan dari Syaikh Abdul Qadir al-Jailaniradhiyallahu anhubahwa pada suatu hari beliau sedang berjalan di tempat lapang, tiba-tiba muncul cahaya terang di ufuk, kemudian dia mendengar suara memanggil, "Wahai Abdul Qadir saya adalah Rabbmu. Sungguh, telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram."

Abdul Qadir berkata, "Enyahlah kau, wahai makhuk terkutuk!" Seketika itu, cahaya tersebut berubah menjadi gelap. Tiba-tiba muncul suara mengatakan, "Wahai Abdul Qadir! Sungguh, engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang Rabbmu dan ilmu fikihmu. Sesungguhnya aku telah menyesatkan tujuh puluh orang dari kalangan ahli ibadah senior dengan cara seperti ini. Seandainya tidak karena ilmu, pastilah aku dapat menyesatkanmu seperti mereka."

Diriwayatkan bahwa Nabi Isaalaihissalampada suatu hari berdiam di atas gunung. Lantas Iblis mendatanginya dan berkata kepadanya, "Bukanka engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh AllahSubhanahu wa Taala, pastilah dia mati?" Nabi Isaalaihissalammenjawab, "Iya."

Iblis bertanya lagi, "Kalau tidak?" Dia menjawab, "Tidak akan mati." Ketika itu Iblis laknat Allah atasnya- berkata kepada Nabi Isaalaihissalam, "Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung. Apabila AllahSubhanahu wa Taalamenghendaki engkau mati, amak engkau akan mati. Dan jika Dia tidak menghendaki, maka engkau tidaka kan mati."

Nabi Isa berkata kepadanya, "Enyahlah kau, wahai makhluk terkutuk! Sesungguhnya Allah-lah yang menguji hamba-Nya. Sedangkan hamba-Nya tidak berhak menguji-Nya."

Diriwayatkan bahwa Imam Syafii pada suatu hari sedang duduk di majelis pengajiannya. Tiba-tiba Iblis laknat Allah untuknya- ikut duduk di antara murid-murid Imam Syafii dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka, kemudian dia mengajukan pertanyaan sebagai berikut, "Bagaimana pendapatmu mengenai Dzat yang menciptakanku sesuai kehendak-Nya dan Dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendak-Nya. Setelah itu, jika Dia berkehendak, Dia memasukanku ke dalam surga. Jika Dia berkehendak, Dia memasukanku ke dalam neraka. Apakah Dia berbuat adil atau berbuat zhalim dalam hal tersebut?"

Berkat cahaya dari AllahSubhanahu wa Taala, Imam Syafii dapat mengenali Iblis, lantas beliau menjawabnya dengan mengatakan, "Hai kamu! Jika Dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka Dia berbuat zhalim kepadamu. Jika Dia menciptakanmu sesuai apa yang Dia kehendaki, maka AllahSubhanahu wa Taalatidak ditanya tentang apa yang dikerjakan-Nya."

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil berpuasa selama tujuh puluh tahun. Setiap tahunnya hanya tujuh hari dia tidak berpuasa. Lantas dia memohon kepada AllahSubhanahu wa Taalaagar diperlihatkan bagaimana setan menggoda manusia. Ketika sampai waktu yang cukup lama dia masih saja tidak melihat hal tersebut, maka dia berkata, "Seandainya saya meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada Rabbku niscaya lebih baik dari apa yang saya mohon ini."

Kemudian AllahSubhanahu wa Taalamengutus malaikat kepadanya, lalu malaikat berkata, "Sesungguhnya AllahSubhanahu wa Taalamengutusku. Dia berkata kepadamu, Sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih Kucintai dari pada ibadahmu yang telah lalu. Sungguh, AllahSubhanahu wa Taalatelah membuka tabir matamu, maka lihatlah!." Lalu dia pun dapat melihat.

Ternyata bala tentara Iblis mengelilingi bumi. Dengan demikian, tidak ada seorang pun melainkan dikerubuti setan sebagaimana lalat mengerubuti bangkai. Lantas dia berkata, "Wahai Rabbku! Siapakah yang dapat selamat dari hal ini?" Rabb menjawab, "Orang yang mempunyai sifat wara dan lemah lembut."

Dikatakan bahwa di pagi hari Iblis mengumumkan kepada bala tentaranya di bumi. Ia berkata, "Barangsiapa menyesastkan seorang muslim, maka saya akan memakaikan mahkota kepadanya." Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya, "Saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia menceraikan istrinya." Iblis berkata, "Ia hampir menikah." Bala tentara lain lapor, "Saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia durhaka kepada orang tuanya." Iblis berkata, "Dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya." Bala tentara lain lagi berkata, "Saya terus menerus menggoda si fulan sehingga dia berbuat zina."

Iblis berkata, "Bagus kamu." Bala tentara lain lagi berkata, "Saya terus menerus menggoda si fulan sehingga dia minum arak." Iblis berkata, "Bagus kamu." Bala tentara lain lagi berkata, "Saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia membunuh." Iblis menjawab, "Bagus, kamu, kamu."

Dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, "Kamu adalah separuh dari bala tentaraku. Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan yang tidak akan pernah meleset. Kamu adalah tempat rahasiaku. Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku."

Al-Hasan menceritakan bahwa ada sebuah pohon yang disembah selain AllahSubhanahu wa Taala, lalu seorang laki-laki mendatangi pohon tersebut seraya berkata, "Sungguh, saya akan menebang pohon ini." Dia datang untuk meneabgn pohon ini dengna penuh amarah murni karena AllahSubhanahu wa Taala. Lantas Iblis menemuinya dalam bentuk manusia, lalu dia berkata, "Apa yang engkau inginkan?" Lelaki tersebut menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang disembah selain AllahSubhanahu wa Taala." Iblis berkata, "Jika engkau tidak menyembah pohon ini, maka apakah orang yang menyembahnya mengganggumu?" Dia menjawab, "Sungguh, saya akan menebangnya."

Lalu setan berkata kepadanya, "Apakah kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu, yaitu kamu tidak menebangnya dan setiap hari kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu, yaitu kamu tidak meneabngnya dan setiap hari kamu mendapati dua dinar di bantalmu di pagi hari." Dia bertanya, "Dari siapa dua dinar tersebut?" Setan menjawab, "Dariku untukmu."

Selanjutnya dia pulang. Dia pun menemukan dua dinar di bantalnya. Setelah itu, keesokan harinya dia tidak menemukan apa-apa di bantalnya, lalu dia bangkit dengan penuh emosi hendak menebang pohon. Lantas setan menjelma dalam bentuk manusia berkata, "Apa yang engkau inginkan?" Dia menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang disembah selain AllahSubhanahu wa Taala."

Setan berkata, "Kamu bohong. Kamu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya." Dia masih tetap pergi untuk menebang pohon, lalu setan membantingnya ke tanah dan mencekiknya sampai hampir mati. Lalu setan dengan penuh emosi murni karena AllahSubhanahu wa Taala, maka saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengalahkanmu, maka saya menipu kamu dengan dua dinar, lalu aku tidak memberikan lagi. Ketika engkau datang dengan penuh emosi karean dua dinar, maka saya dapat menguasai kamu."

Diceritakan bahwa Iblis laknat Allah atasnya- pernah muncul di hadapan Firaun dalam bentuk seorang laki-laki ketika Firaun sedang di kamar mandi. Namun, Firaun tidak mengenalinya. Lantas Iblis berkata kepadanya, "Celaka kamu! Kamu tidak mengenaliku? Padahal engkaulah yang menciptakanku? Bukankah engkau adalah orang yang berkata, Saya adalah Rabb kalian yang Maha Luhur?"

Iblis pernah muncul di hadapan Nabi Sulaimanalaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang paling kamu sukai dan paling dibenci oleh AllahSubhanahu wa Taala, pastilah saya tidak akan menyampaikan kepadamu bahwa saya tidak tahu apa ada sesuatu yang lebih saya sukai dari pada homoseks antara laki-laki dengan laki-laki lain dan lesbian antara perempuan dengan perempuan lain.

Ada seseorang yang melaknat Iblis setiap hari seribu kali. Pada suatu hari ketika dia sedang tidur, dia didatangi seseorang yang membangunkannya. Dia berkata kepadanya, "Bangunlah, dinding ini akan roboh menimpamu." Lalu orang tersebut berkata kepadanya, "Siapakah Anda? Kenapa Anda merasa kasihan kepada saya seperti ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Iblis." Dia berkata kepada Iblis, "Bagaimana bisa seperti ini padahal saya melaknatmu setiap hari seribu kali?" Iblis berkata, "Hal ini lantaran saya tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid. Makanya, saya khawatir kamu termasuk di antara mereka sehingga engkau memperoleh kedudukan seperti mereka."

Catatan: orang yang terkena reruntuhan dinding atau mati tergencet di bawah bangunan, maka dia dianggap mati syahid berdasarkan sabda Nabishallallahu alaihi wa sallam, "Orang-orang yang mati syahid ada lima, yaitu orang-orang yang terkena penyakit pes, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan AllahSubhanahu wa Taala." (HR. Muslim) [ ]

Sumber: Hiburan Orang-orang Shalih, 101 Kisah Segar, Nyata dan Penuh Hikmah, Pustaka Arafah Cetakan 1